Medlink stöttar Star for life

Medlink är sedan 2022 med och stöttar Star for Life som är en icke vinstdriven organisation i södra Afrika. Vi har valt att gå in och stötta detta projekt för att tillsammans med Star for Life arbeta för att göra skillnad för unga i området. 

Genom samarbetet har vi en partnerskola, Majindi Primary School, som via Star for Life-programmet hjälper unga att formulera och förverkliga sina drömmar.

Om Star for Life

Star for Life är en icke vinstdriven organisation som arbetar med skolungdomar i södra Afrika. Genom ett unikt utbildningsprogram stärker Star for Lifes coacher elevernas självkänsla och motiverar dem att satsa på sin utbildning och fatta kloka livsbeslut. På så vis kan de lättare bygga sig en bättre framtid och som vuxna bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle.

Star for Life grundades 2005 och programmet finns i dag i 120 skolor i Sydafrika och Namibia. Star for Lifes arbete främjar flera av de globala målen inom Agenda 2030.

Några av de mål Star for Life arbetar för är

Ingen Fattigdom

De elever som Star for Life arbetar med i Afrika lever alla i fattigdom. Målet är att inget barn ska behöva fastna i livslång fattigdom, utan att de med rätt verktyg ska kunna förbättra sina levnadsvillkor. Vårt budskap till dem är att deras svåra uppväxt inte behöver vara deras framtid. Vi hjälper dem fokusera på en dröm – en bättre framtid utan fattigdom – och motiverar dem att ändra attityder och undvika beteenden som motverkar drömmen. Vår metodik är unik och genom workshops som leds av professionella coacher ges eleverna nya kunskaper, insikter och bättre självkänsla. Ungdomarnas motivation att satsa på skolan och ta hand om sin hälsa ökar – och därmed också utsikterna att forma en ny framtid.

Hälsa och välbefinnande

När Star for Life startade i Afrika 2005 var hiv och aidsepidemin som allra värst. Till en början var huvudsyftet med programmet att minska spridningen av hiv bland skolungdomar. Star for Life-programmet har efterhand blivit alltmer hälso- och preventionsinriktat. Som ett komplement till coachernas arbete driver Star for Life också mobila hälsokliniker. Där kan eleverna hiv-testa sig och få hälsorådgivning. De får även utbildning av hälsoteamet i ämnen som rör säker sex och om fysiska och känslomässiga förändringar under puberteten.

God utbildning för alla

”Utbildning är det mest kraftfulla vapen du kan använda för att förändra världen”. Citatet är ett av Nelson Mandelas mest berömda och budskapet ligger helt i linje med det som Star for Life står för. Skolmyndigheter ber Star for Life arbeta i de skolor som är allvarligt eftersatta och dåligt utrustade. Vi stärker läroplanen, lärarnas kapacitet och rektorernas ledarskap. Vi hjälper eleverna att fokusera på sitt skolarbete så att de kan förverkliga sina drömmar. Ett delsyfte med vårt program är att stärka de skolor vi arbetar i så att de anammar en kultur som präglas av övertygelsen att varje elev har en inneboende potential att förverkliga sina drömmar.

Jämställdhet

En av de viktigaste fraserna som skoleleverna arbetar med i Star for Lifes workshops är ”jag bestämmer”. Ungdomarna ska förstå att de själva har rätt att fatta avgörande beslut som rör deras liv – som att kunna säga nej till sex, alkohol och droger. Unga kvinnor i södra Afrika är en extremt utsatt grupp och vi hjälper flickorna att, av egen kraft, stå emot könsnormer som påverkar deras möjligheter att växa upp till att bli starka och självständiga individer. Ett tema i vårt program är att hjälpa pojkarna förstå hur de kan motverka stereotypa könsnormer och könsbaserat våld. I projektet Daughters of Africa är de unga kvinnorna helt i fokus. Syftet är att flickorna ska kunna ta examen med så bra betyg att de kan studera vidare eller starta mindre entreprenörsrörelser, som ger inkomster och ekonomiskt oberoende.

 

Lär mer om Star for Lifes viktiga arbete här.